Zdravo sožitje

Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS

Program ZDRAVOSOŽITJE izpostavlja pogosto, a malokrat omenjano komorbidnost inkontinence s sladkorno boleznijo tipa 2 (SB2) in vanjo vključuje še diagnozo ter obravnavo lokalne skupnosti z namenom, da tako bolnike kot skupnost z deležniki vred zdravstveno-pismeno osvesti  za načrtovanje in izvajanje aktivnega in zdravega načina življenja s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi.  

Čeprav se inkontinenca pogosto pojavlja pri bolnikih s SB2, se kot komorbidnost v slovenskem zdravstvu redko omenja, še manj raziskuje. Ocenjujemo, da je to povezano s stigmo, ki inkontinenco spremlja v vseh okoljih. S programom bomo komorbidnost inkontinence in SB2 proučili  v dveh odmaknjenih lokalnih skupnostih, ki sta tudi projektna partnerja in nekaterih drugih izbranih lokalnih okoljih, ker je tam populacija starejša od povprečja, zaradi česar lahko pričakujemo, da bo v njih prevalenca obeh zdravstvenih težav višja. V odmaknjenih okoljih je možnost uveljavljanja pravice do zdravja starejšim in osamljenim prebivalcem zmanjšana, s programom pa bomo z zdravstvenim opolnomočenjem bolnikov in lokalne skupnosti te razlike zmanjšali. Zaradi razmeroma majhnega števila prebivalstva v teh predelih je potek programa bolj neposreden in pregleden, izvedeni pristopi, prakse in rešitve pa bodo uporabne tudi v drugih okoljih. 

S še vedno naraščajočo dolgoživostjo se vsako leto povečuje incidenca tako inkontinence kot SB2, zato bodo tovrstni programi še naprej potrebni. Med vsemi kontinenti se Evropa stara najhitreje, v Evropi pa Slovenija sodi med še posebej hitro starajoče se nacionalne skupnosti. Odmaknjene ruralne skupnosti pa v vseh evropskih državah predstavljajo poseben javno-zdravstveni izziv. Zaradi tega bodo izsledki projekta uporabni tako na evropskem kot nacionalnem nivoju. 

Med neposrednimi dodanimi vrednostmi programa se bodo bolniki, njihovi svojci  in lokalne skupnosti ob višji stopnji zdravstvene pismenosti zavedali možnosti aktivnega in zdravega sožitja z več boleznimi hkrati in odgovornosti za lastno zdravje. Z obravnavo inkontinence v povezavi s SB2 se bo zmanjšala njena stigma in olajšal socialni pristop k njeni bolj odprti obravnavi. Ob sodelovanju družinske medicine in s preizkušanjem  smernic za obravnavo inkontinence, ki jih je pripravil inštitut Emonicum v sodelovanju s Katedro za družinsko medicino, bomo izboljšali kakovost obravnave inkontinence na primarni ravni, sodelovanje priznanih zdravstvenih strokovnjakov pa bo v skupnosti in med bolniki krepilo pomen in veljavo programskih aktivnosti. Z izmenjavo izkušenj v projekt vključenih lokalnih skupnosti se bo sklepalo njihovo partnerstvo. 

Partnerji projekta

Več o programu Zdravo sožitje na spletnih straneh zdravosozitje.eu